Każdy z obszarów przeznaczonych do realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej (MFW), wyznaczonych w krajowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich, cechuje się określoną wielkością powierzchni, odległością od brzegu, intensywnością połowową, czy też określonymi warunkami środowiskowymi. Aspekty te, jak i wiele innych zmiennych, wpływają w dużym stopniu na koszt oraz trudność realizacji przedsięwzięcia.

W celu ułatwienia Klientowi w podjęciu kluczowych decyzji inwestycyjnych, Ambiens oferuje Site Assessment – wielokryterialną ocenę obszarów pod MFW z uwzględnieniem cech indywidualnych obszarów oraz priorytetów Klienta. Wykorzystujemy opracowaną przez nas metodykę, w zamyśle której jest wyłonienie obszarów najatrakcyjniejszych dla Klienta. W procesie Site Assessment ocenianych jest kilkanaście czynników warunkujących zróżnicowanie w kosztach oraz trudności prac instalacyjnych i budowlanych, w zależności od lokalizacji akwenu. Dokonując oceny dbamy o to, by każdemu z parametrów przypisać odpowiednią wagę punktową, odzwierciedlającą wymagania Klienta, które szczegółowo omawiamy w ramach prowadzonych warsztatów i konsultacji. W analizach bierzemy pod uwagę czynniki środowiskowe, aspekty technologiczne oraz logistyczne, ale i również kwestie związane z potencjalnym oddziaływaniem skumulowanym oraz transgranicznym. W ramach analiz wykorzystujemy m.in. liczne bazy dostępnych publicznie danych, wiedzę z publikacji naukowych oraz raportów OOŚ opracowanych dla wcześniejszych projektów morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Klient, dla którego wykonywany jest Site Assessment, otrzymuje kompleksowy raport, w którym przedstawiona jest metodyka przeprowadzonych analiz, opis środowiska wybranych przez Klienta obszarów wraz z oceną parametrów i ich wpływem na koszt i realizację inwestycji. Ponadto, produkt końcowy dopełniony jest o wizualizację przestrzenną analizowanych parametrów, wykonaną przez specjalistów w dziedzinie oprogramowania GIS, której rezultatem są w pełni dostępne dla Klienta załączniki mapowe. Produkty naszych analiz mogą być również wykorzystywane na dalszych etapach prac, np. do opracowania Wniosku PSZW, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Raportu OOŚ, czy przy due diligence podczas akwizycji i strategicznych procesów partnerskich.

Nasze dotychczasowe doświadczenie w tej dziedzinie obejmuje wykonanie Site Assessment, między innymi dla wszystkich jedenastu akwenów wyznaczonych w Załączniku nr 2 do Ustawy Offshore w Polsce. Jednakże, zespół Ambiens składa się ze specjalistów posiadających niezbędne doświadczenie oraz wiedzę do przeprowadzenia procesu Site Assessment dla wybranych akwenów w rejonie całego Morza Bałtyckiego. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego oferowanego produktu, stale rozwijamy wykorzystywany przez nas zbiór baz danych o środowisku morskim, śledzimy na bieżąco publikacje artykułów poruszających kluczowe zagadnienia środowiskowe oraz Raportów OOŚ dla zagranicznych MFW. Jesteśmy również w pełni otwarci na współpracę z Partnerami, lokalnymi naukowcami oraz specjalistami, którzy doskonale znają środowisko abiotyczne i biotyczne w badanych obszarach.

Według najnowszego raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej z 2022 roku dotyczącego potencjału morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w najbliższej przyszłości wyznaczone może zostać nawet 20 nowych obszarów w Polsce do wykorzystania pod rozwój MFW. Zdajemy sobie również sprawę z postępującego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w pozostałych krajach nadbałtyckich, który wyrażony jest w tamtejszych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich. W aktualnie obowiązujących dokumentach wyznaczono bowiem 24 akweny pod realizację MFW w Danii (z czego 3 z nich zostały wyznaczone z myślą o odnawialnej energetyce i realizacji wysp energetycznych), 4 akweny w Niemczech, 14 obszarów w Szwecji, 15 obszarów w Finlandii, 6 obszarów na Wyspach Alandzkich, 17 obszarów w Estonii (4 spośród tych obszarów zostały wyznaczone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich prowincji Parnawa), 5 obszarów na Łotwie oraz 4 obszary na Litwie (Rysunek 1). Tak duża liczba nowych akwenów na Morzu Bałtyckim sprawia, iż kluczowe jest oferowane przez Ambiens analityczne i zindywidualizowane podejście do kwestii wyboru obszarów pod realizację morskich farm wiatrowych, które uwzględnia wiele różnych aspektów, mogących w znacznym stopniu wpłynąć na skuteczność pozyskania lokalizacji, efektywność realizacji inwestycji oraz koszt i harmonogram.

Lokalizacja obszarów planowanych pod MFW wyznaczonych w aktualnych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich oraz obszarów, na których znajdują się zrealizowane lub przyznane do realizacji projekty MFW w rejonie Morza Bałtyckiego*
 
*Warstwy wektorowe zostały pobrane lub utworzone na podstawie:
1)     https://basemaps.helcom.fi/ (dostęp: 05.01.2023),
2)     https://www.emodnet-humanactivities.eu/search-results.php?dataname=Wind+Farms+%28Points%29 (ostatnia aktualizacja danych: 24.03.2022),
3)     https://www.emodnet-humanactivities.eu/search-results.php?dataname=Wind+Farms+%28Polygons%29 (ostatnia aktualizacja danych: 24.03.2022),
4)     https://www.emodnet-humanactivities.eu/search-results.php?dataname=Maritime+Spatial+Planning+%28MSP%29 (ostatnia aktualizacja danych: 29.09.2022),
5)     https://kort.msdi.dk/spatialmap?profile=dmd (dostęp: 09.01.2023),
6)     https://map.4coffshore.com/offshorewind/ (dostęp: 09.01.2023),
7)     https://mereala.hendrikson.ee/kaardirakendus-en.html (dostęp: 09.01.2023),
8)     https://mspfinland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=97f9d24e2771487995a7cc41fdca11c4 (dostęp: 09.01.2023).

Categories:

Categories