Działania w zakresie dbałości o aspekty środowiskowe podczas rozwoju projektu wiatrowego muszą spełniać nie tylko oczekiwania organów prowadzących i opiniujących, ale ostatecznie funduszy i banków kapitałowo angażujących się w realizację projektu. W Ambiens analizujemy zapisy decyzji środowiskowych (DŚ) dla projektów wiatrowych w Polsce i doradzamy jak skutecznie implementować je i integrować z wymogami instytucji finansujących w procesie sporządzania Społeczno-środowiskowego Planu Działania (ESAP) – dokumentu stanowiącego nieodłączny element umowy zawieranej między deweloperem, a instytucją finansującą https://ambiens.pl/pl/blog/ambiens-dla-baltic-power-finansowanie-pierwszej-morskiej-farmy-wiatrowej-w-polsce/. W poniższym artykule przeanalizowaliśmy wymogi dotychczasowych DŚ wydanych dla morskich farm wiatrowych w Polsce w zakresie ograniczania wpływu inwestycji na ptaki, co obok mitygacji konfliktów społecznych, jest jednym z najistotniejszych tematów z perspektywy instytucji finansujących.

Przed Inwestorami planującymi budowę morskich farm wiatrowych (MFW) w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, stoi szereg procedur związanych z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Jedną z najistotniejszych jest procedura oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku której wydawana jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (DŚ). Głównym celem wydania DŚ jest określenie ram prowadzenia inwestycji, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona negatywnie na środowisko morskie.

Dotychczas w Polsce wydano decyzje środowiskowe dla sześciu planowanych morskich farm wiatrowych: MFW Bałtyk III (z dnia 07.07.2016 r. wraz ze zmianą decyzji z dnia 8 listopada 2022 r.), MFW Bałtyk II (z dnia 27.03.2017 r. wraz ze zmianą decyzji z dnia 26 października 2021 r.), MFW Baltica 2 i 3 (z dnia 24.01.2020 r. wraz ze zmianą decyzji z dnia 21 sierpnia 2023 r.), MFW Baltic Power (z dnia 17.09.2021 r. wraz z uchyleniem decyzji z dnia 29.06.2022 r.), FEW Baltic II (z dnia 30.11.2021 r.) oraz MFW BC-Wind (z dnia 16.09.2022). Każda z decyzji określa m.in. obowiązki nałożone na wnioskodawców w zakresie podjęcia działań minimalizujących i łagodzących negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko, na wybranych etapach realizacji inwestycji, tj.: budowy, eksploatacji oraz likwidacji. Jednym z elementów środowiska, na który MFW może potencjalnie negatywnie oddziaływać jest awifauna. Oddziaływania MFW na awifaunę polegają głównie na tworzeniu bariery dla przelatujących ptaków, zwłaszcza ptaków migrujących. W efekcie może dochodzić do zaburzenia wędrówek migracyjnych czy też kolizji. Na etapie budowy oraz likwidacji farmy może być generowany hałas, który powoduje przepłaszanie ptaków. Analizę wymogów DŚ w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu MFW na awifaunę (Tabela 1), z podziałem na rodzaje środków minimalizujących, przedstawiono poniżej.

Etap budowy

Środki minimalizujące ryzyko kolizji

Wspólnym obowiązkiem dla inwestorów MFW (oprócz MFW BC-Wind, a także po zmianie DŚ również MFW Baltica 2 i 3), jest pomalowanie końcówek łopat wirnika, tak aby zwiększyć widoczność dla ptaków oraz zachowanie odpowiedniej wielkości prześwitu pomiędzy dolnym położeniem skrzydła wirnika a poziomem morza (nie mniejszą niż 20 m) w celu zmniejszenia ryzyka kolizji ptaków z łopatami wirnika (Tabela 1). Jest to istotne ponieważ większość zaobserwowanych ptaków na terenie przyszłych inwestycji to alkowate, markaczki czy lodówki, przelatujące na wysokości poniżej 20 m n. p. m. Kolejnymi obowiązkami nałożonymi na inwestorów jest zastosowanie konstrukcji litej wież zamiast kratownicowej (MFW Baltica 2 i 3, MFW Baltic Power oraz MFW BC-Wind) oraz ograniczenie wykorzystania w trakcie budowy silnego światła pozycjonowanego w górę w porze nocnej, które mogłoby wabić ptaki tym samym zwiększając ryzyko kolizji (MFW Bałtyk III, MFW Bałtyk II, MFW Baltic Power). W czterech decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach nałożono także obowiązek utworzenia korytarza migracyjnego dla ptaków (MFW Bałtyk III, MFW Baltica 2 i 3, FEW Baltic II oraz MFW BC-Wind). Korytarz migracyjny pomiędzy farmą FEW Baltic II a MFW Bałtyk II zostanie poszerzony dzięki wyłączeniu z zabudowy północno-zachodniego fragmentu obszaru pod MFW Bałtyk II (zgodnie ze zmianą DŚ).

Środki minimalizujące wpływ hałasu

Na większość inwestorów nałożono obowiązek wbijania pali w dno morskie tylko w okresie maj – wrzesień/październik, ponieważ wtedy stwierdza się najniższą liczebność awifauny w obszarach MFW (DŚ wydane dla MFW Bałtyk III, MFW Bałtyk II, MFW Baltica 2 i 3 oraz FEW Baltic II). Wyjątkiem są DŚ wydane dla MFW Baltic Power oraz MFW BC-Wind, w których dopuszczone jest palowanie także w okresie sierpień-marzec, ale wyłącznie pod nadzorem ornitologicznym oraz z zastosowaniem metody soft-start (rozpoczynanie prac o niskim natężeniu hałasu). Ponadto w obszarach MFW sąsiadujących z obszarem Natura 2000 Ławica Słupska (tj. MFW Bałtyk II, MFW Baltica 2 i 3 oraz FEW Baltic II) zakazano ruchu uczestniczących w budowie statków na obszarze Ławicy Słupskiej lub w jej pobliżu w celu ochrony populacji ptaków tam zimujących. Hałas emitowany przez statki może płoszyć awifaunę w szczególnych dla nich sezonach. Na etapie budowy pojawił się także obowiązek dotyczący stopniowej zabudowy obszaru (MFW Bałtyk III, MFW Bałtyk II, MFW Baltic Power, MFW BC-Wind) oraz ograniczenie palowania do maksymalnie dwóch (MFW Baltica 2 i 3, MFW BC-Wind) bądź wyłącznie jednego (MFW Baltic Power) w danym czasie, biorąc pod uwagę palowania w pobliskich MFW.

Etap eksploatacji

Środki minimalizujące ryzyko kolizji

Głównym wymogiem podczas eksploatacji wszystkich MFW, jest umożliwienie czasowego wyłączenia turbin wiatrowych w okresie migracji wiosennej i jesiennej ptaków, zwłaszcza w sytuacji trudnych warunków pogodowych ograniczających widoczność i tym samym zwiększających prawdopodobieństwo kolizji ptaków z turbinami (Tabela 1). W DŚ wydanej dla MFW BC-Wind zwrócono również uwagę na oświetlenie, które należy dostosować do nocnych przelotów ptaków, tak aby zminimalizować ryzyko ich kolizji z konstrukcjami farmy.

Środki minimalizujące wpływ hałasu

W rejonie MFW Bałtyk II zakazano wpływania statków uczestniczących w zadaniach związanych z eksploatacją MFW w okresie listopad – kwiecień, kiedy to lodówka licznie występuje na obszarze Natura 2000 Ławica Słupska (Tabela 1).

Etap likwidacji

Środki minimalizujące wpływ hałasu

Tylko w jednej z dotychczas wydanych decyzji środowiskowych dla inwestycji MFW nałożono obowiązek w zakresie ograniczenia oddziaływania MFW na awifaunę na etapie likwidacji – DŚ wydana dla MFW Bałtyk II (Tabela 1). Obowiązek dotyczy zakazu poruszania się statków w sąsiadującym rejonie Ławica Słupska w okresie szczególnie ważnym dla lodówki.

Tabela 1. Wytyczne do ograniczenia negatywnych oddziaływań na awifaunę na poszczególnych etapach realizacji morskich farm wiatrowych, określone w dotychczasowych decyzjach o uwarunkowaniach środowiskowych

Nazwa przedsięwzięciaEtap budowyEtap eksploatacjiEtap likwidacji
MFW Bałtyk III1)1) Maksymalna ilość elektrowni to 120. Minimalna wielkość prześwitu pomiędzy dolnym położeniem skrzydła wirnika a powierzchnią morza, powinna być nie mniejsza niż 20 m, średnica wirnika nie większa niż 200 m oraz wysokość całkowita konstrukcji nie większa niż 275 m n.p.m. 2) Akwen przeznaczony pod inwestycję zapełniać konstrukcjami elektrowni stopniowo, rozszerzając obszar farmy o sąsiadujące elektrownie 3) Harmonogram prac zaplanować tak, aby działania powodujące największe oddziaływania na środowisko (np. wbijanie pali fundamentowych) realizować w miesiącach maj – wrzesień 4) W okresie migracji ptaków (od początku lipca do połowy listopada oraz od początku marca do połowy maja) na statkach i konstrukcjach farmy ograniczyć w porze nocnej wykorzystanie silnych źródeł światła oraz nie kierować światła do góry 5) Końcówki łopat należy pomalować na jaskrawe kolory z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie znakowania przeszkód lotniczych Wytyczne wg decyzji RDOŚ na podstawie zmiany DŚ z dnia 8 listopada 2022 r2) 1) Maksymalna ilość elektrowni to 60 2) Należy wyłączyć z możliwości zlokalizowania elementów nadwodnych farmy, północno-zachodni kraniec akwenu przeznaczonego pod realizację farmy w taki sposób, aby powstał drożny na całej długości korytarz o szerokości 5 km, przecinający obszary MFW Bałtyk III oraz MFW Baltica 2 i 3 w kierunku SW-NE1) W celu uniknięcia kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi, wyposażyć farmę w system pozwalający na krótkotrwałe wyłączenie elektrowni wiatrowych w szczególnie trudnych warunkach pogodowych, powodujących ograniczoną widoczność w okresie najintensywniejszych migracji ptaków, tj. w okresie od 15 marca do 30 kwietnia oraz od 1 września do 15 październikaBrak
MFW Bałtyk II3)1) Maksymalna ilość elektrowni to 120. Minimalna wielkość prześwitu pomiędzy dolnym położeniem skrzydła wirnika a powierzchnią morza, powinna być nie mniejsza niż 20 m, średnica wirnika nie większa niż 250 m oraz wysokość całkowita konstrukcji nie większa niż 300 m n.p.m. 2) Akwen przeznaczony pod inwestycję zapełniać konstrukcjami elektrowni stopniowo, rozszerzając obszar farmy o sąsiadujące elektrownie 3) Harmonogram prac zaplanować tak, aby działania powodujące największe oddziaływania na środowisko (np. wbijanie pali fundamentowych) realizować w miesiącach 1 maj – 30 wrzesień z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń związanych z oświetleniem konstrukcji nocą w okresie migracji jesiennej 4) W okresie migracji ptaków (od początku 1 lipca do 15 listopada oraz od 1 marca do 15 maja) na statkach i konstrukcjach farmy ograniczyć w porze nocnej wykorzystanie silnych źródeł światła oraz nie kierować światła do góry 5) Końcówki łopat należy pomalować na jaskrawe kolory z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie znakowania przeszkód lotniczych 6) W okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, kiedy lodówka licznie występuje na Ławicy Słupskiej wprowadza się zakaz wpływania statków uczestniczących w budowie, rozbiórce i w zadaniach związanych z eksploatacją MFW na obszar Natura 2000 Ławica Słupska Wytyczne wg decyzji RDOŚ na podstawie zmiany DŚ z dnia 26 października 2021 r 4) 1) Maksymalna ilość elektrowni to 60 2) W celu minimalizacji oddziaływań skumulowanych na ptaki, z zabudowy elementami MFW Bałtyk II został wyłączony północno-zachodni narożnik obszaru przeznaczonego pod jej realizację, co pozwoli na poszerzenie wolnego od zabudowy akwenu położonego pomiędzy przedmiotową farmą, a FEW Baltic II 3) Wyłączono z zabudowy elektrowniami południowy fragment obszaru, sąsiadujący bezpośrednio z Ławicą Słupską o powierzchni ok. 15,6 km2 (w zależności od ostatecznej średnicy rotora wybranych elektrowni wiatrowych)1) W celu uniknięcia kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi, wyposażyć farmę w system pozwalający na krótkotrwałe wyłączenie elektrowni wiatrowych w szczególnie trudnych warunkach pogodowych, powodujących ograniczoną widoczność w okresie najintensywniejszych migracji ptaków, tj. w okresie od 15 marca do 30 kwietnia oraz od 1 września do 15 października 2) W okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, kiedy lodówka licznie występuje na Ławicy Słupskiej wprowadza się zakaz wpływania statków uczestniczących w budowie, rozbiórce i w zadaniach związanych z eksploatacją MFW na obszar Natura 2000 Ławica Słupska1) W okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, kiedy lodówka licznie występuje na Ławicy Słupskiej wprowadza się zakaz wpływania statków uczestniczących w budowie, rozbiórce i w zadaniach związanych z eksploatacją MFW na obszar Natura 2000 Ławica Słupska
MFW Baltica 2 i 35)1) Maksymalna ilość elektrowni to 209. Minimalna wielkość prześwitu pomiędzy dolnym położeniem skrzydła wirnika a powierzchnią morza, powinna być nie mniejsza niż 20 m, średnica wirnika nie większa niż 220 m oraz wysokość całkowita konstrukcji nie większa niż 250 m n.p.m. 2) Dokonać wyboru konstrukcji wież elektrowni wiatrowych o konstrukcji litej a nie kratownicowych (mniejsze prawdopodobieństwo zderzeń ptaków) 3) Oświetlenie: niewielkie, słabe, pulsujące, unikać pozycjonowania w górę. Końcówki łopat pomalować na jaskrawe kolory 4) Prace związane z fundamentowaniem wymagającym palowania wyłączone z okresu od 1.11 do 30.04 5) Wprowadzono zakaz ruchów statków w buforze 2 km od obszaru Natura 2000 w powyższym okresie (okres zimowania lodówki) 6) Przy fundamentowaniu grawitacyjnym prowadzonym w okresie od 1.05 do 31.10 w odl. 3 km włącznie, a w okresie 1.11 – 30.04 powyżej 5 km od granicy obszaru Natura 2000 stosować 42 godzinne przerwy pomiędzy kolejnymi pracami fundamentowymi 7) Uwzględnić pozostałe palowania w pobliżu, tak aby liczba jednoczesnych palowań nie była większa niż dwa 8) Ustalić poziom hałasu w zakresie, którego ptaki są płoszone na etapie budowy 9) W wyniku ograniczenia obszaru zabudowy MFW utworzony zostanie korytarz migracyjny o szerokości 5 km na kierunku migracji większości gat. ptaków morskich (północny wchód – południowy zachód). Wytyczne wg decyzji RDOŚ na podstawie zmiany DŚ z dnia 21 sierpnia 2023 r6) 1) Wartość parametru, maksymalna średnica rotora [m] zmienić z 220 m na 222m, wartość parametru, maksymalna wysokość [m] zmienić z 250 m na 251 2) wykreślić punkt 3.12 na str. 19 Decyzji Środowiskowej („Końcówki łopat rotora pomalować na jaskrawe kolory”)1) Decyzja o ewentualnym wyłączeniu siłowni wiatrowych zostanie podjęta przez RDOŚ po przeprowadzeniu monitoringu porealizacyjnegoBrak
MFW Baltic Power7)1) Maksymalna ilość elektrowni to 126. Minimalna wielkość prześwitu pomiędzy dolnym położeniem skrzydła wirnika a powierzchnią morza, powinna być nie mniejsza niż 20 m, średnica wirnika nie większa niż 260 m oraz wysokość całkowita konstrukcji nie większa niż 330 m n.p.m. 2) Palowanie w okresie od sierpnia do marca prowadzić pod nadzorem ornitologicznym. Jeżeli nadzór ornitologiczny nie zaobserwuje obecności nurzyków, alk, lodówek i uhli na obszarze o promieniu 2 km od miejsca palowania, można rozpocząć prace, każdorazowo poprzedzone procedurą soft-start 3) W miesiącach marzec-wrzesień, kiedy liczebność ptaków na tym akwenie jest najniższa należy zintensyfikować tempo prac budowlanych 4) Budowanie kolejnych elektrowni począwszy od jednego miejsca, tak by akwen przeznaczony pod inwestycję zapełniać konstrukcjami stopniowo, rozszerzając obszar MFW o sąsiadujące elektrownie 5) Organ wskazał konieczność doprecyzowania metodyki prowadzenia nadzoru ornitologicznego na etapie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko Wytyczne wg decyzji GDOŚ po odwołaniu od decyzji RDOŚ (na podstawie uchylenia DŚ z dnia 29 czerwca 2022 r.)8) 1) Dopuszcza się w danym okresie wykonania tylko jednego palowania w rejonie MFW biorąc pod uwagę palowania w obszarach, sąsiadujących MFW 2) Końcówki rotorów należy pomalować na jaskrawe kolory (farby fluorescencyjne, pochłaniające lub odbijające promieniowanie UV) 3) Zastosowanie konstrukcji litejzamiast kratownicowej 4) Na etapie budowy nie należy stosować od zmierzchu do świtu silnego światła pozycjonowanego w górę1) Wyposażyć MFW w system pozwalający na krótkotrwałe zatrzymywanie wybranych turbin elektrowni wiatrowych w okresach migracji ptaków w przypadku, gdy wyniki monitoringu operacyjnego wskażą, że nad Obszarem MFW odbywa się intensywna migracja żurawi na wysokości kolizyjnej 2) Na etapie ponownej oceny należy szczególnie uwzględnić możliwość zastosowania systemu czasowego wyłączania poszczególnych elektrowni lub grup elektrowni wiatrowych dla większej liczby gatunków ptaków przelatujących na wysokości kolizyjnej, np. dla uhliBrak
FEW Baltic II9)1) Zabrania się statkom wpływanie na obszar Ławicy Słupskiej od 1.12 – 15.03 – okres zimowania lodówki 2) Minimalny prześwit pomiędzy dolnym położeniem skrzydła a powierzchnią morza – 22 m 3) Przy projektowaniu rozstawienia elektrowni wiatrowych należy pozostawić strefę niezabudowaną między FEW Baltic II a sąsiadującą od wschodu MFW Bałtyk II o minimalnej szerokości korytarza 4 km
4) W porze nocnej na statkach i konstrukcjach ograniczyć wykorzystanie mocnych źródeł światła oraz nie kierować go do góry
5) Wbijanie pali realizować w miesiącach maj-wrzesień (najmniejsza liczebność ptaków) 6) Końcówki łopat wirnika pomalować na jaskrawe kolory, natomiast jedną z 3 łopat wirnika każdej z turbin wiatrowych pomalować na czarno celem zminimalizowania rozmazania ruchu elektrowni
1) Okresowo, automatycznie wyłączać elektrownie wiatrowe w sytuacjach newralgicznych, przy najwyższym zagrożeniu kolizjami (szacuje się, że będą to okresy migracji; 15.03-30.04 i 01.09-15.10)Brak
MFW BC-Wind10)1) Maksymalna ilość elektrowni do 41. Minimalna wielkość prześwitu pomiędzy dolnym położeniem skrzydła wirnika a powierzchnią morza, powinna być nie mniejsza niż 20 m, średnica wirnika nie większa niż 280 m oraz wysokość całkowita konstrukcji nie większa niż 330 m n.p.m. 2) Proces palowania w miesiącach od sierpnia do marca prowadzić pod nadzorem ornitologicznym. W przypadku obserwacji nurzyków, alk, lodówek oraz uhli w promieniu 2 km od miejsca palowania można rozpocząć prace poprzedzone procedurą soft-start 3) Akwen przeznaczony pod inwestycję zapełniać konstrukcjami stopniowo, rozszerzając obszar MFW o sąsiadujące elektrownie 4) Zastosować konstrukcję litą 5) Między obszarem MFW a obszarem najbliższej, zaplanowanej od zachodu, sąsiedniej MFW, pozostawić drożny korytarz migracyjny, którego szerokość będzie nie mniejsza niż 4 km, a jego oś będzie linią prostą 6) Uwzględnić również palowanie na pozostałych planowanych MFW w bezpośrednim sąsiedztwie, tak aby liczba jednoczesnych palowań nie była większa niż dwa 7) Każdorazowe rozpoczęcie prac poprzedzać procedurą soft-start w celu umożliwienia ptakom opuszczenie i oddalenie się od obszaru1) Wyposażyć MFW w system pozwalający na krótkotrwałe zatrzymanie wybranych elektrowni w okresach migracji ptaków w przypadku, gdy wyniki monitoringu wskazują intensywne migracje żurawi na wysokości kolizyjnej 2) Oświetlenie MFW zaprojektować w sposób minimalistyczny w celu zmniejszenia ryzyka kolizjiBrak
  1. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 7 lipca 2016 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4211.12.2015.KP.22, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III” (obecna nazwa – Bałtyk III)
  2. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 listopada 2022 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2022.AM.6, o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.4211.12.2015.KP.22 z dnia 7 lipca 2016 r., wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III” (obecna nazwa– Bałtyk III)
  3. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 marca 2017 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4211.26.2015.KSZ.20, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II”
  4. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 października 2021 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.3.2021.KSZ.14, o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.4211.26.2015.KSZ.20 z dnia 27 marca 2017 r., wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II”
  5. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2020 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4211.21.2017.MJ.PW.AJ.37, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Morska Farma Wiatrowa Baltica” (przedsięwzięcie obejmuje dwa obszary – Baltica 2 oraz Baltica 3)
  6. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 2023 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.29.2023.AJ.8.zpo, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Morska Farma Wiatrowa Baltica” (przedsięwzięcie obejmuje dwa obszary – Baltica 2 oraz Baltica 3)
  7. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 września 2021 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.42.2020.AJ.21, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Morska Farma Wiatrowa Baltic Power”
  8. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.59.2021.SP.10, uchylająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 września 2021 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.42.2020.AJ.21, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Morska Farma Wiatrowa Baltic Power” w całości i orzekająca – poprzez określenie środowiskowych uwarunkowań dla powyższego przedsięwzięcia
  9. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 listopada 2021 r., znak: WONS-OŚ.420.20.2020.KK.30, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej farmy elektrowni wiatrowych FEW Baltic II

Categories:

Tags:

Categories