Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (zwana dalej SOOŚ) to postępowanie, którego celem jest ocena skutków realizacji polityki, strategii, planu na środowisko. W art. 46 ustawy7 wymieniono dokumenty, które muszą zostać poddane takiej procedurze. Nie jest to zamknięty katalog dokumentów. Na mocy art.

Categories