Head of onshore surveys

We are happy to announce that Krzysztof Martini has joined Ambiens, supporting the expanding team of consultants and becoming the Chief nature conservation specialist.

W ostatnim czasie popularność i dostępność dronów wzrosła na całym świecie, także w Europie i w Polsce. W rozsądnej cenie dostępne są urządzenia, które mogą latać dłużej niż kilka minut. Jednocześnie są zdolne do transportowania i zdalnego sterowania kamerą wysokiej rozdzielczości.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne należą do utrwalonych, antropogenicznych elementów współczesnego krajobrazu. Na całym świecie użytkuje się ponad 65 milionów kilometrów linii średniego i wysokiego napięcia, a ich zagęszczenie zależy od stopnia zurbanizowania danego regionu. Choć często niezauważana przez ludzi, obecność linii elektroenergetycznych nie pozostaje bez wpływu na środowisko przyrodnicze.

Obok nietoperzy ptaki są tą grupą zwierząt, która najbardziej narażona jest na kolizje z turbinami wiatrowymi. Zagrożenia, jakie generowane są przez turbiny wiatrowe dzieli się na bezpośrednie (kolizje z turbinami) i pośrednie (utrata i przekształcanie siedlisk, zmiany trasy wędrówek dobowych i sezonowych).

Wytyczne przyrodnicze mówią o rocznych badaniach, które mają potwierdzić lub wykluczyć znaczące oddziaływanie farmy lub turbiny wiatrowej na ptaki i nietoperze.

Wymogi nakazujące pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wymuszają aktywny udział w rozbudowie tego sektora. Jednocześnie dostępne innowacyjne technologie pozwalają na jego prężny rozwój. Obecnie na świecie obok elektrowni wiatrowych obserwuje się również wzrost udziału farm fotowoltaicznych. W Polsce zainteresowanie inwestorów energetyką słoneczną jest stosunkowo nowym zjawiskiem, niemniej jednak perspektywy rozwoju tej branży są spore i prognozuje się, że ten sposób pozyskiwania energii będzie w przyszłości odgrywał coraz większą rolę.

Efekt odstraszający oraz efekt utraty siedliska obok bezpośredniej śmiertelności powodowanej przez kolizje z pracującymi turbinami to jedno z kluczowych oddziaływań farm wiatrowych na ptaki. Zjawiska te mogą w istotny sposób wpływać na populacje ptaków w trwały sposób prowadząc do utraty najlepszych lęgowisk lub miejsc odpoczynku.

W dniu 14 listopada br. w Gdańsku zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dotyczące systemu DT Bird- narzędzia służącego do monitoringu i redukcji śmiertelności ptaków na farmach wiatrowych. Podstawowe zasady działania i doświadczenia z dotychczasowego użytkowania systemu, zaprezentowane zostały przez jednego z twórców.

Jednym z kluczowych zagadnień wymagających przeanalizowania na etapie planowania projektu wiatrowego jest kwestia lokalizacyjna. Priorytetem są aspekty wiatrowe oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na potrzeby niniejszego tekstu zostały one sklasyfikowane jako zagadnienia w skali makro i uznane za oczywiste. Każdy inwestor planujący budowę farmy wiatrowej powinien mieć świadomość, że lokalizacja musi charakteryzować się odpowiednimi warunkami wiatrowymi.

Categories