W ostatnim czasie w sektorze odnawialnych źródeł energii uchwalono głośno komentowane przez branże regulacje prawne. 16 lipca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, określana potocznie, jako “Ustawa odległościowa” lub “Ustawa antywiatrakowa”, która znacząco utrudnia dalszy rozwój sektora wiatrowego.

W pierwszej części omówiona została głównie problematyka właściwości rzeczowej organów. Właściwość miejscowa o której mowa będzie w niniejszej części, a w szczególności związane z nią przesłanki, ma w dużej mierze bardziej uniwersalny charakter – przesłanki regulujące wyłączenie organu lub pracownika znajdą zastosowanie nie tylko w przypadku postępowań których przedmiotem są farmy wiatrowe, ale generalnie do wszystkich postępowań toczących się w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.,

Jednym z warunków koniecznych do uzyskania prawidłowo wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy wiatrowej jest jej wydanie przez właściwy organ. Jest to niezwykle istotne, albowiem w przypadku wydania decyzji przez organ niewłaściwy decyzja taka będzie nieważna.

Wstępując do UE Polska zobowiązała się do implementowania prawa europejskiego do prawa polskiego. Jednym z wymogów, jaki stawia przed nami ten fakt, jest spełnienie celów europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. zawartych w Dyrektywie 2009/28/WE tj. m. in. osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii.

Wymogi nakazujące pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wymuszają aktywny udział w rozbudowie tego sektora. Jednocześnie dostępne innowacyjne technologie pozwalają na jego prężny rozwój. Obecnie na świecie obok elektrowni wiatrowych obserwuje się również wzrost udziału farm fotowoltaicznych. W Polsce zainteresowanie inwestorów energetyką słoneczną jest stosunkowo nowym zjawiskiem, niemniej jednak perspektywy rozwoju tej branży są spore i prognozuje się, że ten sposób pozyskiwania energii będzie w przyszłości odgrywał coraz większą rolę.

Poniższa publikacja ma na celu omówienie oraz zwrócenie uwagi na kluczowe etapy procedury środowiskowej projektu fotowoltaicznego. Podobnie jak w przypadku energetyki wiatrowej uzyskanie dobrej, użytecznej Decyzji Środowiskowej wymaga czujności oraz świadomego podejścia do zarządzania projektem. Na wstępie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszego tekstu są profesjonalne inwestycje gruntowe, realizowane na powierzchni większej niż 1ha.

Procedura mająca na celu uzyskanie decyzji środowiskowej jest jednym z kluczowych elementów projektu wiatrowego. To od tej decyzji administracyjnej zależne jest pozwolenie na budowę a jej kształt niejednokrotnie decyduje o rentowności inwestycji. Rosnąca świadomość inwestorów/deweloperów oraz presja ze strony organów opiniujących skutkuje coraz częstszym zatrudnianiem zewnętrznych ekspertów.

Categories