Efekt odstraszający oraz efekt utraty siedliska obok bezpośredniej śmiertelności powodowanej przez kolizje z pracującymi turbinami to jedno z kluczowych oddziaływań farm wiatrowych na ptaki. Zjawiska te mogą w istotny sposób wpływać na populacje ptaków w trwały sposób prowadząc do utraty najlepszych lęgowisk lub miejsc odpoczynku.

Spróbujmy na chwilę zapomnieć o emocjach wokół ustawy o OZE oraz o rywalizacji pomiędzy różnymi sektorami energetycznymi.* Skupmy się na prawdopodobnych scenariuszach rozwoju krajowej branży wiatrowej widzianej przez pryzmat zagadnień środowiskowych. Wydaje się, że bez względu na poziomy wsparcia, koncerny energetyczne zorientowane na dywersyfikację mocy wytwórczych ciągle będą flirtować z wiatrem nad Wisłą.

W dniu 14 listopada br. w Gdańsku zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dotyczące systemu DT Bird- narzędzia służącego do monitoringu i redukcji śmiertelności ptaków na farmach wiatrowych. Podstawowe zasady działania i doświadczenia z dotychczasowego użytkowania systemu, zaprezentowane zostały przez jednego z twórców.

Procedura mająca na celu uzyskanie decyzji środowiskowej jest jednym z kluczowych elementów projektu wiatrowego. To od tej decyzji administracyjnej zależne jest pozwolenie na budowę a jej kształt niejednokrotnie decyduje o rentowności inwestycji. Rosnąca świadomość inwestorów/deweloperów oraz presja ze strony organów opiniujących skutkuje coraz częstszym zatrudnianiem zewnętrznych ekspertów.

Jednym z kluczowych zagadnień wymagających przeanalizowania na etapie planowania projektu wiatrowego jest kwestia lokalizacyjna. Priorytetem są aspekty wiatrowe oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na potrzeby niniejszego tekstu zostały one sklasyfikowane jako zagadnienia w skali makro i uznane za oczywiste. Każdy inwestor planujący budowę farmy wiatrowej powinien mieć świadomość, że lokalizacja musi charakteryzować się odpowiednimi warunkami wiatrowymi.