Wytyczne przyrodnicze mówią o rocznych badaniach, które mają potwierdzić lub wykluczyć znaczące oddziaływanie farmy lub turbiny wiatrowej na ptaki i nietoperze.

Wnioski płynące z naszego ostatniego Raportu pt. „Bariery rozwoju energetyki wiatrowej 2013” jednoznacznie nakreśliły kierunek bieżącej edycji. Temat akceptacji społecznej jest obok kwestii politycznych jednym z największych problemów branży wiatrowej.

Bazując na założeniu, że ciała martwych ptaków i nietoperzy (zarówno „świeże” jak i te będące w stanie rozkładu) posiadają temperaturę wyższą niż gleba i porastająca ją roślinność lub utwardzony grunt testujemy użycie kamer termowizyjnych do wykrywania martwych zwierząt – ofiar kolizji z turbinami wiatrowymi.

W pierwszej części omówiona została głównie problematyka właściwości rzeczowej organów. Właściwość miejscowa o której mowa będzie w niniejszej części, a w szczególności związane z nią przesłanki, ma w dużej mierze bardziej uniwersalny charakter – przesłanki regulujące wyłączenie organu lub pracownika znajdą zastosowanie nie tylko w przypadku postępowań których przedmiotem są farmy wiatrowe, ale generalnie do wszystkich postępowań toczących się w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.,

Nie ubywa zapytań ofertowych dotyczących pomocy w sytuacji zaistniałej na skutek błędów dotychczasowych konsultantów. Jednocześnie stale dostajemy propozycje obsługi lokalizacji w bardzo nieefektywnym i kosztownym modelu, niejednokrotnie autorsko zaprojektowanym przez inwestora. Wreszcie trafiają do naszego zaopiniowania prawomocne decyzje środowiskowe wątpliwej jakości.

Konflikty społeczne to jeden z najważniejszych czynników, które stanowią barierę w rozwoju energetyki wiatrowej. Jaki jest ich wpływ na powstające projekty? Kto stoi za powstawaniem konfliktów społecznych? Zapraszamy do ankiety.

Jednym z warunków koniecznych do uzyskania prawidłowo wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy wiatrowej jest jej wydanie przez właściwy organ. Jest to niezwykle istotne, albowiem w przypadku wydania decyzji przez organ niewłaściwy decyzja taka będzie nieważna.

Czy brak ustawy o OZE jest faktycznie największym problemem branży wiatrowej? Czy jest to realna bariera czy może tylko element walki politycznej? Jakie znaczenie ma problematyka akceptacji farm wiatrowych przez lokalne społeczności? Czy istnieją inne bariery rozwoju energetyki wiatrowej widziane oczyma praktyków?

Federalna Agencja Ochrony Środowiska w Niemczech opublikowała niedawno wyniki badań dotyczących możliwości dalszego rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Wykonaniem stosownych badań i obliczeń zajął się renomowany Instytut Fraunhofera do spraw Energetyki Wiatrowej.

Gazu łupkowego nie należy wydobywać, „bo zatruje wodę pitną, a z kranu będzie leciał ogień”. Nowych masztów telefonii komórkowej nie wolno stawiać, „bo wywołują raka”. Oczyszczalnie ścieków to „wylęgarnia robaków, szczurów, a w jej sąsiedztwie spadną natychmiast ceny nieruchomości”. Z wiatrakami podobno nie jest lepiej – „hałasują, zagrażają środowisku, a nawet psują krajobraz” wyrastając ponad wieżę kościoła.