Część z naszych klientów oraz przyjaciół branżowych zwraca się do nas z pytaniem w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej, którego nadawcą jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Zapowiedziana kontrola farmy wiatrowej nie może być wszczęta przed upływem 7 dni lub po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.). Czynności kontrolne mają objąć swym zakresem przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.

Weryfikacja kontrolowanej dokumentacji oraz wypełnienia wymogów obejmuje m.in. zgłoszenie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – obowiązku, którego większość deweloperów oraz inwestorów nie miała świadomości, jak się okazuje. Informowani jesteśmy o kolejnych mandatach z tego tytułu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) począwszy od dnia 19.08.2007 r., inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, nie jest już zobowiązany zawiadamiać na podstawie art. 56 ust. 1 prawa budowlanego Inspekcji Ochrony Środowiska o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Natomiast obowiązek ten nadal wynika z dyspozycji art. 76 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519). Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:

1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;
2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.

Niedopełnienie powyższego obowiązku, stosownie do art. 331 ustawy – Prawo ochrony środowiska, zagrożone jest karą grzywny, a także zgodnie z art. 365 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy, wstrzymaniem użytkowania, jeżeli w ciągu 5 lat od oddania do użytkowania zostanie ujawnione, iż przy oddaniu do użytkowania nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska, o których mowa w art. 76, i nie są one nadal spełnione, a inwestor nie dopełnił obowiązku poinformowania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o fakcie oddawania do eksploatacji instalacji lub obiektów.

Rekomendacje:

1) Dopełnienie obowiązku zgłoszenia dla nowo uruchamianych przedsięwzięć.

2) Akredytowane pomiary hałasu na własny użytek po uruchomieniu farmy wiatrowej, nawet jeśli nie było takiego obowiązku w decyzji środowiskowej. Wyniki mogą stanowić podstawę obrony interesów inwestora w przypadku ewentualnych przekroczeń w sytuacji kumulacji oddziaływań z nowymi/późniejszymi instalacjami. (Kontroli WIOŚ może towarzyszyć weryfikacja faktycznych oddziaływań w tym emisji hałasu).

3) Konsultacja prawna – przygotowanie/reprezentacja Inwestora w przypadku kontroli oraz doradztwo w sytuacji ewentualnych kar i sankcji.

W razie dodatkowych pytań Zespół Ambiens z kierującym praktyką doradztwa prawnego radcą pozostaje do Waszej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.


Categories: