Pierwszym, fundamentalnym etapem każdego przedsięwzięcia jest określenie jego lokalizacji lub przebiegu, jeśli to inwestycja z zakresu przesyłu i dystrybucji. Takie studium wykonalności w kompleksowym i nowoczesnym ujęciu obejmuje nie tylko uwarunkowania środowiskowe oraz oczywiste kwestie technologiczne ale również uwarunkowania natury formalno-prawnej oraz społecznej.


Analiza lokalizacyjna wymaga połączenia analizy wielokryterialnej z technologiami informacyjnymi. Dlatego wykorzystujemy systemy informacji przestrzennej (GIS – Geographic Information Systems) do analizy, wizualizacji i lepszego zrozumienia relacji przestrzennych. Dzięki ich użyciu, podejmowane decyzje mogą być oparte o mierzalne kryteria i obarczone mniejszą niepewnością. Wynikiem są wariantowe scenariusze uzupełnione o ekspercki komentarz wraz z mapą ryzyk. Pozwala to na wstępne wyznaczenie najbardziej korzystnych terenów, ominięcie najbardziej istotnych ryzyk oraz może stanowić istotny, mierzalny argument w dyskusji z lokalną społecznością na temat słuszności preferowanego wariantu i być wsparciem prac negocjatora i prawników nad służebnością przesyłu.

Studium wykonalności pozwala odpowiedzieć na pytania:

  •         Które tereny spełniają ściśle określone kryteria?
  •         Które tereny są najbardziej oraz najmniej odpowiednie dla inwestycji?
  •         Gdzie można się spodziewać różnego rodzaju ryzyk podczas realizacji?
  •         Jaka jest najkorzystniejsza ścieżka pomiędzy dwoma lokalizacjami?

W związku z powyższym, Studium Wykonalności użyteczne jest dla inwestycji punktowych, gdzie można wytypować np. miejsca pod turbiny wiatrowe odpowiednio oddalone od terenów chronionych oraz np. biogazowni czy elektrowni biomasowej określając teren w pożądanym zasięgu surowca oraz infrastruktury drogowej oraz kolejowej. Jednak pełna moc i funkcjonalność rozwiązania widoczna jest szczególnie w kontekście inwestycji liniowych. Wielokryterialna analiza daje możliwość optymalnego połączenia punktu A z punktem B zgodnie ze zdefiniowanymi wagami dla poszczególnych warstw. Na bazie takiej analizy scenariuszowej zdefiniowane mogą zostać konkretne przebiegi wraz z wyszczególnionymi punktami newralgicznymi, które to podlegają indywidualnej ocenie eksperckiej (inżynierów środowiska, przyrodników, prawników, specjalistów ds. komunikacji, itd.).

Analiza taka, przeprowadzona odpowiednio wcześnie, może stanowić wsparcie dla inwestorów, operatorów elektroenergetycznych oraz gazowych sieci przesyłowych na etapie przygotowania przetargu. Ocena możliwości realizacji pozwoli lepiej zrozumieć przedsięwzięcie, uszczegółowić SIWZ oraz trafniej określić budżet inwestorski. Deweloperzy, generalni wykonawcy i projektanci z kolei otrzymują narzędzie pozwalające optymalizować czas, koszty oraz ryzyka realizowanego kontraktu. W wyniku Studium wykonalności oferujemy wariantową lokalizację przedsięwzięcia oraz wstępną ocenę dającą konkretne wnioski i rekomendacje. – Michał Kaczerowski, Prezes Zarządu Ambiens Sp. z o.o.

Wielokryterialna analiza wraz ze studium wykonalności będąca pierwszym elementem kompleksowego wsparcia inwestycji liniowych realizowana jest w Partnerstwie: Ambiens Sp. z o.o., SIENKIEWICZ i ZAMROCH Radcowie Prawni Sp. p., Fleishman Hillard Sp. z o.o.

W większości znanych nam projektów, prawnicy są angażowani w proces inwestycyjny dopiero na etapie pozyskiwania praw do nieruchomości położonych na trasie projektowanej linii przesyłowej. Zwykle następuje to w chwili powstania sporów odnośnie do zajęcia konkretnych nieruchomości. Warto rozważyć zmianę podejścia do roli prawników w inwestycji i włączenie ich w cały proces już na etapie przygotowania studium wykonalności.
Pozwoli to na skrócenie czasu pozyskiwania praw do gruntów, jak też na uniknięcie błędów, które później utrudniają skorzystanie z przepisów dotyczących przymusowego ograniczenia własności. Doświadczeni prawnicy będą także istotnym wsparciem w negocjacjach wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, które sumarycznie jest istotnym składnikiem budżetu w każdej inwestycji. – Piotr Zamroch, Radca Prawny i Partner w Kancelarii SIENKIEWICZ i ZAMROCH Radcowie Prawni Sp. p.

Paradoks partycypacji społecznej polega na tym, że im wcześniej interesariuszom zostanie przedstawiona możliwość udziału w procesie konsultacyjnym lub informacyjnym, tym mniejszego oporu społecznego można się spodziewać na etapie realizacji inwestycji. Z kolei brak konsultacji na wczesnych etapach prowadzić może do zwiększonego i często zorganizowanego oporu społecznego, który stanowi poważne ryzyko. – Wojciech Waglowski, Dyrektor Zarządzający Fleishman Hillard

W przedstawionym poniższym przykładzie fragmentu analizy wielokryterialnej wyznaczono tereny najbardziej i najmniej odpowiednie dla lokalizacji inwestycji liniowej oraz obliczono najkorzystniejszy przebieg pomiędzy dwoma punktami. Uwzględniono dwa warianty, w których ustalono różne wagi dla poszczególnych warstw. Dzięki możliwości zmiany wagi poszczególnych warstw oraz ich dodatkowych parametrów w oprogramowaniu GIS, możemy  wygenerować wiele wariantów alternatywnych, które będą później poddane dalszej ocenie eksperckiej i szczegółowemu studium wykonalności.

Categories: