Praca nad decyzją środowiskową obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich to wszystkie działania zmierzające do jej uzyskania – m.in. opracowanie strategii OOŚ, Screening, monitoringi i badania, opracowanie Raportu o oddziaływaniu farmy wiatrowej na środowisko, konsultacje społeczne oraz dialog z organami prowadzącymi i opiniującymi. Druga część to analiza decyzji środowiskowej, zmapowanie wszystkich ograniczeń i obowiązków oraz realizacja postanowień dokumentu. Skupmy się na tym właśnie obszarze.

Kluczowym elementem pracy nad posiadaną lub kupowaną decyzją środowiskową jest jej analiza prawna oraz branżowa dająca swoistą mapę wszystkich ograniczeń, zaleceń i obowiązków. Bardzo istotne jest określenie kiedy możliwa jest budowa i pod jakimi warunkami. Zaplanowania wymaga nadzór przyrodniczy nad etapem realizacji oraz jego szczegółowa rola. Nie bez znaczenia pozostaje również świadomość uwarunkowań lokalizacyjnych, prognozowanych oddziaływań oraz ich charakterystyki na tle uwarunkowań regionalnych oraz krajowych. To obszar, który coraz częściej stanowi przedmiot zainteresowania instytucji finansujących, funduszy oraz banków.

Główny akcent decyzji środowiskowej każdej farmy wiatrowej położony jest na etap eksploatacji. Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oraz chiropterologiczny weryfikuje rzeczywiste oddziaływania również w porównaniu z wcześniejszymi prognozami. Uzupełnione monitoringiem śmiertelności nabierają szczególnego znaczenia w przypadku kiedy wyniki mają warunkować okresowe wyłączenia i przerwy w produkcji. Ponadprzeciętne oddziaływania oraz incydentalne szkody w środowisku mogą się wiązać z działaniami kompensacyjnymi i minimalizującymi.

Sytuacje te wiążą się z dialogiem z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W interesie inwestora jest wypracowanie na starcie optymalnej metodologii wdrożenia w życie decyzji środowiskowej oraz optymalizacja dalszych prac. Podczas uzgodnień oraz przedkładania wyników analiz porealizacyjnych pamiętać należy o pomiarach hałasu, których wykonanie opłaca się eksploatującemu farmę wiatrową bez względu na obowiązek wynikający z decyzji środowiskowej w tym zakresie.

Realizacja decyzji środowiskowej to z jednej strony odpowiedzialność w zakresie prowadzonej działalności i jej wpływu na środowisko, z drugiej obowiązki i koszty, którymi można efektywnie zarządzać. W kontekście wydatków należy pamiętać, że poprawne rozumienie decyzji środowiskowej oraz skrupulatne jej realizowanie jest od 2017 motywowane sankcjami finansowymi w postaci kar.

O wszystkich powyższych tematach będziemy rozmawiać na warsztatach „Praktyczne aspekty decyzji środowiskowych farm wiatrowych”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy już teraz do kontaktu a więcej szczegółów zaprezentujemy na początku stycznia 2019.

Categories: