Czy brak ustawy o OZE jest faktycznie największym problemem branży wiatrowej? Czy jest to realna bariera czy może tylko element walki politycznej? Jakie znaczenie ma problematyka akceptacji farm wiatrowych przez lokalne społeczności? Czy istnieją inne bariery rozwoju energetyki wiatrowej widziane oczyma praktyków?

Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej. Padają w niej różne argumenty, lecz zazwyczaj brakuje głosu tych, których dotyczy to w największym stopniu – przedstawicieli firm inwestujących w projekty wiatrowe w Polsce. Postanowiliśmy przeprowadzić badania mające na celu identyfikację barier w rozwoju energetyki wiatrowej. Do udziału w badaniu zostali zaproszeni partnerzy spółki Ambiens (zarówno międzynarodowe koncerny energetyczne, jak i krajowi deweloperzy i inwestorzy) oraz branżowi specjaliści, czytelnicy portali REO.pl i GRAMwZIELONE.pl oraz smart-grids.pl. Odpowiedzi udzieliły aż 122 osoby, jest to sukces pierwszej edycji badań.

Celem badania było poznanie opinii przedstawicieli firm inwestujących w rozwój energetyki wiatrowej w Polsce na temat perspektyw jej rozwoju. Ponadto za szczególnie istotne uznano zinwentaryzowanie problematyki akceptacji społecznej.

Najważniejszym kryterium uznanym przez ankietowanych za główną barierę rozwoju branży jest brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Kolejne dwie zdefiniowane trudności dotyczą regulacji prawnych oraz kwestii administracyjnych i skomplikowanych procedur oraz długiego okresu uzyskiwania wymaganych zezwoleń (w tym procedury oceny oddziaływania na środowisko).

Konflikty ze społecznościami lokalnymi znalazły się na 7 pozycji wśród ważnych barier rozwoju sektora (83% odpowiedzi „bardzo ważne” oraz „raczej ważne”). Około 3/4 deweloperów, inwestorów oraz prywatnych podmiotów rozwijających projekty wiatrowe spotkało się z problemami na tle braku akceptacji społecznej i musiało rozwiązywać problemy społeczne. Najbardziej powszechnym powodem konfliktów społecznych jest obawa o zdrowie oraz strach przed pogorszeniem komfortu życia. Jak wskazują respondenci głównymi oponentami projektów wiatrowych są lokalne społeczności oraz środowiska ekologiczne.

Inwentaryzacja wyzwań stojących przed szeroko pojętym sektorem energetyki wiatrowej ma stanowić element konsultacji społecznej. Jestem pełen nadziei, że ujednolicony głos branży będzie wartościową inspiracją dla prawodawców oraz organów prowadzących i opiniujących procedury administracyjne przy projektach wiatrowych. Inwentaryzacja barier, badanie problematyki nastrojów społecznych oraz opinii uczestników rynku ma się stać analizą cykliczną. Już dzisiaj struktura odpowiedzi nasuwa kierunki dalszych prac i pogłębiania problematycznych kwestii w przyszłości.

Raport: Bariery rozwoju energetyki wiatrowej 2013:
https://www.ambiens.pl/pliki/Raport_Bariery_Energetyki_Wiatrowej_2013.pdf

Categories: